Ayat dan Hadits
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. [Surat An-Nisa’ 29.]

Kabar MES

Galeri Multimedia

Belajar Ekonomi Syariah

ad
ad

Galeri Foto

newall